Prof. Dr. Şener Dilek - Muhâkemat - 32 - Bir Adam Müstaid ve Kabil Olduğu Şeyi Terk...

submitted by Mehmet ER on 02/18/18 1

Risale-i Nur Dersleri Yeni videolarımızdan haberdar olmak için “ABONE OLUN” yazan butondan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Prof. Dr. Şener Dilek - MUHÂKEMAT, Bediüzzaman Said Nursi Kayıt tarihi: 26.03.2017 Yer: İstanbul, Pendik --- DERS NOTLARI --- 05:39 sanatta tam inkişaf için 4 madde 1 istidatlar bellidir 2 sanatın içine girmek 3 sanatın genel görmüş eamülleri 4 o işe muhabbet edeceksin sünnetullaha uyacaksın 09:31 50 yaşına gelmiş futbolcu olacam 10:00 en zor şey insan terbiyesidir, Allah onun için peygamber göndermiş 11:37 3ayda 14günde matematik öğretmeni yetiştirmek 12:24 sahasında uzmanlaşmamış insanın ruh haleti; ve islam aleminin problemi *ağalık *amiriyet *üstünlük melilleri 13:51 batıl mezehberin doğuran taassub-u ilmidir. illa bu, sadece benim meşrebim 15:15 erzurumdan istanbula gitmek, başka yollar; otobus, uçak, gemi, bisiklet *gayede birlik, vesilede birlik olmaz, lazımda değildir 17:41 imanlı fazilette tahakküm ve zorbalık olmaz 18:34 müminin meşrebi nasıl olmalı? *acz *fakr ve *tevazu 21:48 eğitimde bir ölçü, tasnif.. 23:39 ilmin şanı nedir? *teşvik; motivasyon *irşad; metod,metodoloji, risale-i nurda irşad; *nasihat; telkin, tebliğ, tekrar *lutüf; insan şahsitetine itibar 28:35 herşeyin tekniği var OKUMANIN tekniği yok mu? 32:00 lutuf nedir? insan şahsitetine itibar, karşında insan var, tahakküm edemezsin 32:48 insan şahsiyetine itibar olmazsa; muhabbet, marifet ve hizmette olmaz 33:20 "git ona yumşak konuş" firavun ve Hz Musa 35:41 bütün insanlara aynı eğitimi vermek büyük bir kötülüktür 36:22 Hz Ömer ve Hz Osmanın fıtrat ve meşrebleri, analiz 37:30 Hz Ömer Peygamberimizin cübbesini tuttu, fıtrat 38:44 fıtrat analizi, 3 tip canlı var. kara, deniz ve hava canlıları -şanpiyonları 41:30 medreselerin çökme nedeni? çare ne? ehiyetsiz insanların eline geçti, *uzmanlaşma ör: pretisyen doktor, *her branştan uzman yetiştirmek *ehliyet 46:17 Hz Ali ilmin kapısı fakat şiirde uzman değil, "müsaade et Hz Ali cevapsin", "kalk Hsan konuş" 49:34 sınama dene; maliyeti çok fazaldır, milletleri bitirir 50:45 kabiliyetin hangi sahada ise onda git, körleştirme 51:589 medreseler niye geri kalmış? *20 yıl gremer okutuluyor -alet ilmi *ali ilimler arkada kaldı 54:16 alet ilimleri zihinleri ve zamanları çalmış 55:40 osmanlı medreselerinde 5 sene akaid okutmuşlar --- OKUNAN BÖLÜM --- Hâtimenin Hâtimesi Bir adam müstaid ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriat-ı hilkate büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı odur ki; istidadı san'atta intişar ve tedahül ve san'atın mekayisine ihtiram ve muhabbet ve nevamisine temessül ve imtisal.. elhasıl, fena fi-s san'at olmaktır. Vazife-i hilkat bu iken, bu yolsuzlukla san'atın suret-i lâyıkasını tağyir eder ve nevamisini incitir. Ve asıl müstaid olduğu san'ata olan meyliyle; teşebbüs ettiği gayr-ı tabiî san'atın suretini çirkin eder. Zira bilkuvve olan meyil ve bilfiil olan san'atın imtizaçsızlığı için bir keşmekeş olur. Bu sırra binaen pek çok adam meyl-ül ağalık ve meyl-ül âmiriyet ve meyl-üt tefevvuk ile mütehakkim geçinmek istediğinden, ilmin şanında olan teşvik ve irşad ve nasihat ve lütfu terkedip kendi istibdad ve tefevvukuna vesile-i cebr ve ta'nif eder. İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder. Buna binaen vezaif, ehil olmayanın ellerine geçti. Bahusus medaris, bunun ile indirasa yüz tuttu. Buna çare-i yegâne: Daire-i vâhidenin hükmünde olan müderrisleri, Dâr-ül fünun gibi çok devaire tebdil ve tertib etmektir. Tâ herkes sevk-i insanîsiyle hakkına gitmekle, hikmet-i ezeliyenin emr-i manevîsini, meyl-i fıtrîsiyle imtisal edip kaide-i taksim-ül a'male tatbik edilsin. Tenbih Ulûm-u medarisin tedennisine ve mecra-yı tabiîden çevrilmesine bir sebeb-i mühim budur: Ulûm-u âliye (آلِيَه) maksud-u bizzât sırasına geçtiğinden, ulûm-u âliye (عَالِيَه) mühmel kaldığı gibi, libas-ı mana hükmünde olan ibare-i Arabiyenin halli ezhanı zabtederek, asıl maksud olan ilim ise, tebaî kalmakla beraber ibareleri bir derece mebzul olan ve silsile-i tahsile resmen geçen kitablar; evkat, efkârı kendine hasredip harice çıkmasına meydan vermemeleridir.

Leave a comment

Be the first to comment

Collections with this video
Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×